เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

โรงเรียนสังขะ

มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานความเป็นไทย