คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น สีแวดล้อมสวยงาม

นายพิศิษฐ์  ไพรสินธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel :
E-mail 

นายประสงค์  ตอนศรี
รองผู้อำนวยการ บริหารทั่วไป

นายบุญช่วย  ถ้วยทอง
รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล

นางขวัญณพัฒน์  โคตรชัย
รองผู้อำนวยการ บริหารงานวิชาการ

นางณภากนก  สมบัติวงศ์
รองผู้อำนวยการ บริหารงานทั่วไป