คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น สิ่งแวดล้อมสวยงาม

นายพิศิษฐ์  ไพรสินธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel :097-2891963
E-mail 

นายประสงค์  ตอนศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายบุญช่วย  ถ้วยทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางขวัญณพัฒน์  โคตรชัย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางณภากนก  สมบัติวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ