เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

ปรัชญา คติพจน์   สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน

            ปรัชญา                     การศึกษาคือการสร้างตน

            คติพจน์                     ความรู้ดีทำให้โลกเจริญ

            สัญลักษณ์                 ดอกบัว ร่มไม้ สายน้ำ

                                

 

            สีประจำโรงเรียน       สีเหลือง   หมายถึง   ความเป็นผู้มีปัญญา มั่นคง

                                              สีแดง     หมายถึง   ความกล้าแกร่ง เข้มแข็ง พยายาม

            อักษรย่อ                    ส.ข.