เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเก่งตามหลักพหุปัญญาและมีทักษะชีวิต

๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีเป้าหมายและทีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑

๕. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

๖. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐

๘. โรงเรียนสังขะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

๒. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

๓. ผู้เรียนเป็นเก่งตามหลักพหุปัญญาและมีทักษะชีวิต

๔. ผู้เรียนมีเป้าหมายและทีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑

๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

๖. โรงเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 ๗. โรงเรียนใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐

๘. โรงเรียนสังขะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน