คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น สิ่งแวดล้อมสวยงาม

อํานาจหน้าที่