เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม