เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ภาระงานข้าราชการ

 

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลงวันที่ 9 พ.ย.

 

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ต.ค.

 

หนังสือหลักเกณฑ์ประเมิน

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ

 

  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา

 

หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ

 

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือน

 

ประกาศสพฐ.-เรื่อง-แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนฯ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงาน

 

ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

หลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างประจำ

 

ระเบียบการลาข้าราชการครู