เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่