ผู้บริหารโรงเรียนสังขะ
 
 

 

 

 

  นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ
เบอร์โทรศัพท์ : 000-000-000 อีเมล : @sangkha.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายบุญช่วย ถ้วยทอง
รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 000-000-000 อีเมล : @sangkha.ac.th

   นายประสงค์  ตอนศรี
รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 000-000-000 อีเมล : @sangkha.ac.th

 

 

 

 

 

   
 นางสาวภิญญาภัชญ์  แบบอย่าง
รองผู้อำนวยการบริหารงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ : 000-000-000 อีเมล : @sangkha.ac.th