เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

คุณครูวีณา แววกระโทก

คุณครูนิตยา ทองสระคู

คุณครูวิทยา รอบรู้

คุณครูปัทยาวดี ขวัญรัมย์

คุณครูอนัน ขาวงาม

คุณครูณัฐธิดา มหาวงษ์