เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

คุณครูเมธาวี บริสุทธิ์

คุณครูศุภชัย พิมพ์ศรี

คุณครูคีตะ กระจายศิลป์

คุณครูกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์

คุณครูชรินทร์ มหานาม

คุณครูพักตร์เพ็ญ คำโท