เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

คุณครูอาภัสรา บูรณ์เจริญ

คุณครูพันธรักษ์ ลำดวนหอม

คุณครูศักดิ์ชาย รุ่งเรือง

คุณครูจุฑามาศ ศรีสุข

คุณครูเจษฎา วงศา

คุณครูคณิน ประสานสุข