เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

คุณครูปะวินา ประทัด

คุณครูนิตยาพร พิมพ์ศรี.

คุณครูสุทัศน์ ใจศีล

คุณครูกิ่งดาว วิเศษศิลป์

คุณครูบรรจง ถิ่นแถว

คุณครูปะวินา ประทัด

คุณครูธัญชนก  สุตวณิชย์

คุณครูสุทัศน์ ใจศีล

คุณครูกิ่งดาว วิเศษศิลป์

คุณครูบรรจง ถิ่นแถว

คุณครูวิจิตรา ปิดณรงค์

คุณครูภาณินี ศูนย์กลาง

คุณครูเจนจิรา อาญาเมือง