เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

ชื่อ-สกุล นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายบุญช่วย  ถ้วยทอง

รองผู้อำนวยโรงเรียน

นายประสงค์  ตอนศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุริเยศวร์  พิศิลป์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ