เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

คุณครูมะลิวรรณ อะนุติ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คุณครูภักษร   มหาเทียนธำรง
ครูชำนาญการพิเศษ

คุณครูเอื้อมจิต ถิ่นแถว
ครูชำนาญการพิเศษ

คุณครูธีรากุล ศรีน้อย

คุณครูพรรษสรณ์ ดาสั่ว

คุณครูฐิติรัตน์ ไตรรัตน์

คุณครูอารียา บุญยงค์

คุณครูพลอยนิศา ศิลป์บุญกล้า

คุณครูกุลจิรา เทียนชัย

คุณครูธีระศักดิ์ สินชัย

คุณครูเขมิสรากาญจน์ สมถวิล

คุณครูกัญญาภัทร บริบูรณ์

คุณครูกัญญ์จิรา ทองอ้ม

คุณครูศุภกาญจน์ เชื้อเจริญ

คุณครูลฎาภา สะปะสิริ