เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4

1. แต่งเครื่องแบบนักเรียน สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

2. ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานสอบ ให้จอดรถด้านหน้าประตูฝั่งทิศเหนือ เพื่อส่งและรับบุตรหลานเท่านั้น    

   ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าไปด้านใน (นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มา ให้นำไปจอดไว้ที่โรงรถ)

   ยกเว้นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

3. เวลา 08.10 น. ขอให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคน เข้าแถวพร้อมกันที่โดมรวมใจสังขะ เพื่อรับฟังคำชี้แจง

   ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 4. นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ

   เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน

5. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าเครื่องเขียนเข้าห้องสอบ ให้นำเข้าได้เฉพาะปากกา,ดินสอ 2B,

   ยางลบ สำหรับใช้ในการสอบเท่านั้น

6. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

   (ให้ฝากไว้กับผู้ปกครองก่อนลงจากรถที่บริเวณหน้าประตูฝั่งทิศเหนือ)

7. ลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบทุกรายวิชาการ

8. ผู้สอบมาถึงห้องสอบเกิน 15 นาที หลังเวลาเริ่มสอบ ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

9. ให้ผู้เข้าสอบนั่งทำข้อสอบจนหมดเวลาสอบ

หมายเหตุ

หากตรวจพบว่านักเรียนติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้แจ้งคุณครูภัทรพลบุดดา  และคุณครูชชลิต เมาะราศี

หน้าประตูทางเข้า ตรงจุดคัดกรองค่ะ