เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 26 มีนาคม 2566

🎉 สิ่งที่ต้องเตรียมมา 

1. ดินสอ 2 B

2. ปากกา

3. บัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ไม่มาสอบตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001

 180366 001