เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 25 มีนาคม 2566

🎉 สิ่งที่ต้องเตรียมมา 

1. ดินสอ 2 B

2. ปากกา

3. บัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ไม่มาสอบตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

1

182

183

184

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186