เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

right arrow 1   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ 

1.png

 right arrow รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนเดิมแผนการเรียนวิทย์-คณิต 

 right arrow รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (นักเรียนเดิม) แผนการเรียนศิลป์-ภาษา 

 right arrow รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (นักเรียนเดิม) แผนการเรียนทั่วไป

 right arrow รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ  แผนการเรียนวิทย์-คณิต

 right arrow รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ  แผนการเรียนศิลป์-ภาษา

 right arrow รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ  แผนการเรียนทั่วไป

   landing page จัดห้องเรียนเรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิต

   landing page จัดห้องเรียนเรียนแผนการเรียน ศิลป์-ภาษา

   landing page จัดห้องเรียนเรียนแผนการเรียน ทั่วไป

   right รายชื่อนักเรียนแยกตามห้อง

   right รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา