เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ

 

001 ประกาศผลการสอบคัดเลือก M1 1

 

 right arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ

 right arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ  นอกเขตพื้นที่บริการ

   landing page จัดห้องเรียน

   right รายชื่อนักเรียนแยกตามห้อง

   right รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา