เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน