เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน