รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล
นายปกรณ์ บัวแย้ม
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล