รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล
นายประจักษ์ ปรากฏมาก (ช่างไม้ ระดับ 4)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล