รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุพิชญากาญจน์ ไกรยา
ตำแหน่ง
ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล