รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล
นายสุกิจ เมืองงาม
ตำแหน่ง
ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
เบอร์โทร
อีเมล