รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล
นายณรงค์ ถมปัทม์
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
เบอร์โทร
อีเมล