รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล
นางสาวศุภลักษณ์ ปัตยะสา
ตำแหน่ง
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล