รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล
นายบรรจง ถิ่นแถว
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล