รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล
นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย
ตำแหน่ง
ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล