รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม
ตำแหน่ง
ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0874736734
อีเมล
kroo_watcharin@sangkha.ac.th