รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล
นางนิตยา ทองสระคู
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน
เบอร์โทร
0804829632
อีเมล