[ 07 พฤศจิกายน 2561 ]: ..คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสังขะ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสมชัย นามสว่าง ด้วยความยินดียิ่ง...<-->[ 02 ตุลาคม 2561 ]: ...ประกาศปิดภาคเรียน 1/2561 ..4 - 10 ตุลาคม 2561 นักเรียนเรียนตามอัธยาศัย ..11-29 ตุลาคม 2561 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ....29 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 .....<-->[ 03 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2561<-->[ 01 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561<-->[ 28 มีนาคม 2561 ]: ประกาศผลนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ม.1 และ ม.4<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 28 )


ดาวน์โหลด

คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 (140.0 KB)
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน เดือนสิงหาคม-กันยายน 59 (266.0 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
แต่งตั้งครูผู้สอนรายวิชาหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. 4606_คำสั่ง หน้าเสาธง เทอม 2 ปี .2561.pdf (114.19 KB)


ด้วยโรงเรียนสังขะ  ได้จัดกิ จกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหน้าเสาธง  ภาคเรียนที่  ๒ การศึกษา  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๗.๔๐ น. – ๐๘.๒๕  น.  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้   กระตือรือร้น  และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ   โดยครูผู้สอนเล่าประสบการณ์การศึกษา   การทำงาน  เรื่องราวต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงให้ โอวาท และข้อคิดตามเนื้อหาที่ระบุในหนังสือเชิญ  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพบันทึกโดย : admin
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561
 

แสดงความเห็นกรุณา สมัครสมาชิก และล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ
 
ความเห็น
โดย
กรอก Code