[ 18 ธันวาคม 2561 ]: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน...<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 27 )


ดาวน์โหลด

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (37.7 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
แต่งตั้งครูผู้สอนรายวิชาหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. 4606_คำสั่ง หน้าเสาธง เทอม 2 ปี .2561.pdf (114.19 KB)


ด้วยโรงเรียนสังขะ  ได้จัดกิ จกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหน้าเสาธง  ภาคเรียนที่  ๒ การศึกษา  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๗.๔๐ น. – ๐๘.๒๕  น.  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้   กระตือรือร้น  และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ   โดยครูผู้สอนเล่าประสบการณ์การศึกษา   การทำงาน  เรื่องราวต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงให้ โอวาท และข้อคิดตามเนื้อหาที่ระบุในหนังสือเชิญ  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพบันทึกโดย : admin
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561
 

แสดงความเห็นกรุณา สมัครสมาชิก และล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ
 
ความเห็น
โดย
กรอก Code