[ 07 พฤศจิกายน 2561 ]: ..คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสังขะ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสมชัย นามสว่าง ด้วยความยินดียิ่ง...<-->[ 02 ตุลาคม 2561 ]: ...ประกาศปิดภาคเรียน 1/2561 ..4 - 10 ตุลาคม 2561 นักเรียนเรียนตามอัธยาศัย ..11-29 ตุลาคม 2561 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ....29 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 .....<-->[ 03 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2561<-->[ 01 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561<-->[ 28 มีนาคม 2561 ]: ประกาศผลนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ม.1 และ ม.4<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 28 )


ดาวน์โหลด

คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 (140.0 KB)
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน เดือนสิงหาคม-กันยายน 59 (266.0 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของเรา
 
[ ไฟล์แนบ (0.00 KB) ]


วิสัยทัศน์

            โรงเรียนสังขะ มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

พันธกิจ

                   . ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

                   . ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

                   . ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเก่งตามหลักพหุปัญญาและมีทักษะชีวิต

                   . ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีเป้าหมายและทีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑

                   . ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

                   . ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

                   . ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ยุคไทยแลนด์ ๔.

                   . โรงเรียนสังขะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

 

เป้าประสงค์

                   . ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

                   . ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

                   . ผู้เรียนเป็นเก่งตามหลักพหุปัญญาและมีทักษะชีวิต

                   . ผู้เรียนมีเป้าหมายและทีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑

                   . ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

                   . โรงเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

                   . โรงเรียนใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ยุคไทยแลนด์ ๔.

                   . โรงเรียนสังขะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

 

 

 บันทึกโดย : admin:Pattrapon
วันที่ : 02 กันยายน 2561