[ 18 ธันวาคม 2561 ]: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน...<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 24 )


ดาวน์โหลด

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (37.7 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนสังขะ ตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2514 ในที่ดินที่ทางราชการ สงวนไว้ ณ หมู่ที่ 1 บ้านขวาว  ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และนายบุญศรี  บุญสุยา ศึกษาธิการ อำเภอสังขะ ขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนแบบสหศึกษาครั้งแรก 2 ห้องเรียน มีครู - อาจารย์เริ่มแรก 4 ท่าน โดยมีนายชุมพร มะวิญธร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่


ดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกโดยอาศัยหอประชุม  อำเภอสังขะ  และศาลาการเปรียญ วัดโพธาราม สภาพอาคาร เรียนอาคารประกอบต่าง ๆ นักเรียน ครู อาจารย์ นักการภารโรงมีความก้าวหน้าเป็นลำดับดังนี้


          -   พ.ศ. 2514 - อาคารเรียนใช้หอประชุมและศาลาการเปรียญวัดโพธาราม อำเภอสังขะ นักเรียน 72 คน ครู - อาจารย์ 4 คน


          -   พ.ศ. 2515 - ได้ย้ายไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ในที่สงวนของทางราชการ(ปัจจุบัน), เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ มีนักเรียนประมาณ 199 คน ครู - อาจารย์ 9 คน และนักการภารโรง 1 คน


 โรงเรียนสังขะได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายทั้งด้านวิชาการ  ด้านดนตรี  และด้านกีฬา


 


เอกลักษณ์        “กีฬาเด่น   ดนตรีพร้อม   สิ่งแวดล้อมสวยงาม”


อัตลักษณ์         “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”


ปรัชญา           สุวิชฺชา โลกวฑฺฒนา   “ความรู้ดี  ทำให้โลกเจริญ”


 
 บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 13 ธันวาคม 2560