[ 18 ธันวาคม 2561 ]: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน...<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 24 )


ดาวน์โหลด

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (37.7 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
[ ไฟล์แนบ (37.72 KB) ]

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. 7535_ดล. 2-4 แบบประเมินพฤติกรรมเด็กและการแปลผล.docx (157.04 KB) 2. 8451_ดล. 1 ระเบียนสะสม.docx (111.77 KB) 3. 8029_ดล. 5 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ E.Q. และเกณฑ.docx (121.31 KB)
4. 1757_ดล. 5.1 แบบสรุปผลการประเมิน EQ ของนักเรียนเป็น.docx (106.18 KB) 5. 5222_ดล. 6 แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุ.docx (113.31 KB) 6. 921_ดล. 6.1 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุค.docx (110.35 KB)
7. 8452_ดล. 6.2 แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายห.docx (103.80 KB) 8. 4318_ดล. 7 บันทึกการเยี่ยมบ้าน.docx (83.08 KB) 9. 5448_ดล. 7.1 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน.docx (113.17 KB)
10. 4689_ดล. 8 แบบบันทึกการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเร.docx (92.41 KB) 11. 1763_ดล. 9 แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลื.docx (95.14 KB) 12. 7927_ดล. 10 บันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้นของครูท.docx (102.09 KB)
13. 257_ดล. 11 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม.docx (123.21 KB) 14. 1224_ดล. 12 แบบบันทึกการจัดประชุมผู้ปกครองในชั้น.docx (90.06 KB) 15. 7450_ดล. 13 บันทึกการส่งต่อภายใน.docx (93.28 KB)
16. 5793_ดล. 14 แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก.docx (93.28 KB) 17. 1155_ดล. 15 แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน.docx (92.79 KB)


                เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งครูมนัส ดีพร้อมมีไว้ให้บริการสำหรับครูทุกท่านครับ..บันทึกโดย : admin
วันที่ : 17 มิถุนายน 2562